Maatilan kasvuohjelma

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja epäsuotuisilla alueilla toimivien tilojen toimintakyvyn turvaamiseen ja kilpailukyvyn edistämiseen sekä osaamisen lisäämiseen. Osaamisen lisäämistä tarvitaan työssäjaksamisen parantamiseksi, muutosvalmiuksien parantamiseksi sekä nykyisen tuotannon tehostamiseksi ja optimoimiseksi.

Konkreettiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Yrittäjän jaksamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen (mm. oman henkisen kapasiteetin kehittäminen, ajankäyttö ja sen hallinta)
 • Antaa välineitä arvioida oman yrityksen operatiivista toimintaa ja kannattavuutta sekä antaa valmiuksia suunnitella systemaattinen, konkreettinen kehittämisohjelma oman yrityksen toiminnan kehittämiselle. Tämä tapahtuu esimerkiksi tarkastelemalla oman yrityksen prosessien tehokkuutta ja tuottavuutta tunnuslukujen kautta.
 • Antaa valmiuksia vakauttaa yrityksen toimintaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Valinnainen jakso, joka suunnattu erityisesti investoinneille tiloille
 • Antaa valmiuksia "uuteen arvonluontiin" perustuvaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen. Nämä mahdollisuudet voivat löytyä vaikkapa lähiruoan (vrt. REKO) tai biotalouden kautta esimerkiksi löytämällä uudenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia erilaisille maatilan sivuvirroille.
 • Tukea työssäjaksamista ja liiketoiminnallista kehittämistä sisäisen sosiaalisen verkoston luomisen kautta ja vertaisoppimisen kautta.
 • Ohjata muihin maatilan kehittämistoimiin ja hankkeisiin

Toimenpiteet

Maatilan kasvuohjelma on koulutushanke. Koulutus toteutetaan monipuolisin koulutusmenetelmin kuten lähiopetuksena, etä- ja verkko-opetuksena sekä itsenäisen työskentelyn avulla. Hankkeeseen sisältyy myös yrityskohtaista konsultointia. Hankkeen aikana käynnistyy useita koulutusryhmiä koko maakunnan alueelle.

Toteutus

Prosessi: Käynnistetään "positiivisen kierteen ohjelma" 

Menetelmänä on prosessivalmennus (mm. Schein, Edgar (1999) Process Consultation Revisited. Building the helping relationship) motivoivan vision luomiseksi ja sen pohjalta toimenpiteiden määrittämiseksi ja ihmisten sitoutuminen tahtotilaan.

Työskentelytapa on tiivistetysti seuraava:

Alkuhaastattelut ja osallistujien tunnistus, yhteisön ryhmäyttäminen

Case-työskentely työryhminä

 • Toimintaympäristön analyysi
 • Johtopäätökset
 • Mahdollisuuksien, vahvuuksien ja resurssien tunnistaminen
 • Tehdään strategiset valinnat ja tavoitteet
 • Roolitus ja päätös hankkeista, joilla käytännössä päästään tavoitteisiin
 • Kehittämisen organisointi
 • Jatkokehittäminen

 EU lippu ja tunnuslause